شرکت کارتن ایران طی چند روز گذشته صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال 96 را منتشر کرد که طی این گزارش به ازای هر سهم 313 ریال سود محقق کرده و بر اساس عملکرد واقعی 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی گذشته خود را 99 درصد پوشش و خبر از برنامه های افزایش تولید و فروش و فروش دارایی های خود را داده است.

به گزارش اکوناپرس و بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی کدال، شرکت کارتن ایران در یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت اعلام نمود که در سال 97 قصد فروش زمین مشاعی با شرکت سدید را دارد همچنین برنامه هایی در مبنی افزایش تولید و فروش را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

در گزارش تفسیری مدیریت اعلام شده است که با عنایت به برنامه ریزی انجام شده جهت فروش دارایی های غیر مولد، شرکت اقدام به فروش ماشین مقوا سازی و انبار جنرال مجاور شرکت نمود که این امر موجب تغییر ترکیب دارایی های شرکت گردید.

مهمترین این تغییرات شامل، کاهش دارایی های ثابت، افزایش موجودی نقد و پوشش کسری سرمایه در گردش و کاهش میزان و نرخ تسهیلات شرکت می باشد.

همچنین با عنایت به این موضوع که زمین انبار بابت حد اعتباری موجود و تسهیلات دریافتی در رهن بانک تجارت بوده است، با فروش زمین بخشی از تسهیلات دریافتی از بانک تجارت که با رهینه ملک انبار اخذ گردیده بود به شرکت خریدار واگذار گردید.

علاوه بر این موارد در قسمت سایر توضیحات با اهمیت این گزارش، مدیریت شرکت از فروش زمین و دارایی های غیر مولد شرکت خبر داده است.

بر اساس این گزارش با عنایت به الزام سهامداران محترم در خصوص تعیین تکلیف دارایی های غیر مولد و تبدیل آنها به دارایی های مولد، شرکت اقدام به تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت فروش زمین مشاعی با شرکت سدید در سال 97 نمود. این ملک به درخواست شرکت سدید و کارتن ایران تاکنون چندین مرحله توسط کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی شده است.

مساحت ملک مورد اشاره 6330 متر مربع واقع در بخش 12 حوزه ثبتی تهران به نشانی یافت آباد می باشد که مقدار چهار سوم از هشت سهم ششدانگ پلاک موصوف به شرکت کارتن ایران تعلق داشته و چهار سهم مشاع از هشت سهم آن در تملک گروه صنعتی سدید می باشد.

آخرین کارشناسی صورت گرفته مربوط به 30 اردیبهشت ماه 97 می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام پذیرفته و ارزش کل ملک جمعا مبلغ 75 هزار و 960 میلیون ریال و ارزش چهار سهم مشاع از هشت سهم کارتن ایران مبلغ 34 هزار و 815 میلیون ریال برآورد گردیده است.

درپایان شایان ذکر است که همانطور که عنوان شد شرکت کارتن ایران برنامه افزایش تولید و فروش برای سال مالی 97 خود را در دستور کار قرار داده است که طبق این برنامه افزایش مبلغ فروش پیش بینی شده سال 97 نسبت به عملکرد واقعی سال 96 ناشی از پیش بینی افزایش 26 درصدی تناژ و افزایش  16 درصدی نرخ فروش می باشد. پیش بینی تناژ فروش با توجه به میانگین سه سال اخیر و پیش بینی نرخ فروش در راستای افزایش نرخ مواد اولیه صورت پدیرفته است.