خاتمی و احمدی نژاد. خاتمی. احمدی نژاد ردای مشترک سید محمد خاتمی و احمدی نژاد!/ عکس