به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ستاد خبری مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام، مدیر مخابرات منطقه البرز گفت : شرکت های بزرگ رویکرد خود را از خام فروشی و بستر فروشی بر حوزه سرویس محوری و کسب وکارهای نوین تغییر داده اند و مجموعه مخابرات نیز در این راستا حرکت می کند.

وی افزود : دبیرخانه دائمی انقلاب صنعتی چهارم در مخابرات منطقه البرز مستقر شده است که برای ۱۵ شرکت در یک همایش رتبه بندی انجام شده که جزو شرکت های دانش بنیان همکار با مخابرات هستند.

دکتر بیات عنوان کرد: ایجاد دبیرخانه انقلاب صنعتی چهارم موجب آشنایی کارکنان شرکت ، ITO،  هوشمند سازی ، بیگ دیتا و پردازش ابری چهار محور اصلی  فعالیت  دبیرخانه انقلاب صنعتی را تشکیل می دهد.

وی افزود ، با توجه به وقفه برگزاری نمایشگاه، در طی چهار سال گذشته این نمایشگاه از پتانسیل بهتری برخوردار است می بینیم اکثر شرکت های تلکامی این رویکرد جدید را در نظر گرفته اند.

دکتر بیات عنوان کرد: در بحث ارتباط گیری ، شرکت مخابرات ایران با توسعه فیبر نوری ، حوزه انقلاب صنعتی چهارم را دنبال می کند. همچنین جمع آوری و پردازش داده از جمله عناصر تشکیل دهنده IOT مخابرات است.