به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، در این تفاهم نامه که یکشنبه ۱۶ اردیبهشت مبادله شد، مقرر گردید دو سازمان در زمینه های علمی و پژوهشی و موضوعات کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تعامل و همکاری داشته باشند.

گفتنی است از مفاد این تفاهم نامه می توان به ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتی در زمینه طرح ها و برنامه های بهزیستی، تقویت سرعت اینترنت در مراکز دولتی مجری طرح ها، توسعه دسترسی خط مشاوره ۱۴۸۰ در مواقع اضطراری ( آسیب های اجتماعی و خانوادگی ) و خط ۱۲۳ و مداخله کارکنان اورژانس اجتماعی به هنگام خطر نام برد.

همچنین ابوالفضل نظری بر لزوم ارائه خدمات مشاوره ای و سلامت اجتماعی برای کارکنان مخابرات منطقه تهران تاکید کرد

در این جلسه، محمد نصیری مدیر کل بهزیستی استان تهران، با اشاره به توجه مخابرات به آسیب های اجتماعی، از مجموع اقدامات مخابرات منطقه تهران در حوزه مسئولیت های اجتماعی و توجه به نیازمندی های افراد در معرض آسیب، تقدیر و تشکر کرد.

شایان ذکر است در این جلسه مرادی مدیر کل منابع انسانی و فراهانی کارشناس مسئول آموزش و پژوهش مخابرات منطقه تهران، دکتر محمدی معاون سلامت اجتماعی و دکتر شانجانی جانشین معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران نیز حضور داشتند.