به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مهندس ملک جعفریان به عنوان مدیر مخابرات منطقه تهران که یکی از استان های برتر در ارزیابی عملکرد انتخاب شد ، وی افزود : باتوجه به وسعت خدمات و اهمیت خاص منطقه تهران از لحاظ کمی و کیفی از سال ۹۷ پایش داخلی عملکرد منطقه آغاز شد و ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تلفن مشغول به کار در استان تهران وجود دارد که در ۷ منطقه مخابراتی تهران ، تقسیم شده است .

وی افزود ، پایش مناطق ۷ گانه مخابراتی ، جلسه لاوصولی بر مناطق و در سطح روسای مراکز ، بازدید از مراکز مخابراتی از جلسه فعالیت هایی است که برای کنترل تمرکز فعالیت ها در سطح مخابرات منطقه تهران انجام می شود .

مدیر مخابرات منطقه منطقه تهران گفت : هر دو هفته یکبار این پایش به صورت کلی در هر یک از ۷ منطقه مخابراتی استان تهران انجام می شود .

وی افزود : کنترل پروژه ی مناطق در حوزه ی مختلف پایش اجرای فیبر BTS ها ، کنترل و پایش لاوصولی های سنواتی و پایش در آمد ، هزینه مناطق و مخابراتی به منظور تضمین درآمد نهایی ، از برنامه هایی است که به صورت مستمر در استان تهران صورت می گیرد .