به گزارش اکونا پرس،

 سعید مدرسی با اشاره به نقش موثر برنامه هایی مانند محله گل و بلبل3 برای آموزش سواد فضای مجازی و دسترسی به اینترنت پاک، به لزوم پیوست هایی در کنار این برنامه برای جذب و تثبیت مخاطب در فضای پاک و ایمن تاکید کرد.

وی در این زمینه به لزوم به کارگیری طرح دام امتداد اشاره کرد و افزود: اصطلاح دام امتداد به شرایطی گفته می شود که مخاطب پس از دریافت محتوای اولیه، با مجموعه ای از محتواهای متفاوت، در بسترهای متفاوت اما با یک محتوای یکپارچه مواجه می شود. طرحی که درسا برای فرهنگسازی فضای مجازی پاک و ایمن، باید در دستور کار قرار دهد.

مدرسی نقش آموزشی کودک برای حضور صحیح در فضای مجازی را تنها بخش کوچکی از سواد فضای مجازی دانست و گفت: والدین به دلیل نقش تعیین کننده در ایجاد ذائقه رسانه ای کودک باید همگام با کودک مورد توجه واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه آموزش و تربیت کودک این والدین هستند که در سه سطح خانواده، محیط آموزشی و نهادهای اثرگذار نقش آفرینی می کنند و آموزش سواد رسانه ای به آنها می تواند بیشترین تاثیر را بر آسیب ها و مخاطرات فضای مجازی کودک ایفا کند.

این کارشناس رسانه این نکته را متذکر شد که نباید نقش آفرینی در این حوزه را به دولت محدود کرد؛ بلکه باید با میدان دادن به فعالان بخش خصوصی در حوزه فضای مجازی از جمله درسا، موانعی مانند کم توجهی، کمبود نیرو، و ساختارهای زائد اداری را حذف کرد.

وی در پایان با استقبال از اقدامات مجموعه درسا، پررنگ تر شدن دیدگاه های آموزش محور نسبت به سرگرمی محور صرف را تاکید کرد و گفت: توجه به رویکردهای به کارگیری از ظرفیت های برنامه ها به جای امر و نهی های متداول از مواردی است که می توان برای بهتر شدن کیفیت محتواهای برنامه های روز به آن اشاره کرد.