به گزارش اکونا پرس،

مناطق عین دو، گلدشت، سیاحی، سادات، و سلیم آباد اهواز باید به صورت فوری تخلیه شوند.

 ساکنان منطقه کیانشهر اهواز نیز در حالت آماده باش قرار داشته باشند.