به گزارش اکونا پرس،

وی فرهنگ عمومی را یکی از بخش‌های مهم فرهنگی و از دغدغه های مقام معظم رهبری بیان کرد و افزود: با توجه به اهمیت موضوع بایستی زمینه‌های ارتقای فرهنگ عمومی شهرستان را در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم سازیم ومسایل اجتماعی را بر اساس معرفت ،عقل و منطق مدیریت وهدایت کنیم.

حیدری با تاکید براهمیت جلسات شورای فرهنگ عمومی  گفت: بررسی و احصای آسیب‌ها و مسائل فرهنگی شهرستان وهمچنین همفکری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات مختلف در این حوزه، برای اثربخشی هرچه بیشتر، نیازمند اهتمام ویژه و ارائه طرح و برنامه از سوی مسئولین فرهنگی شهرستان است.