به گزارش اکونا پرس،

ملاکِ انتخاب، تخصص و توانمندی بوده و تعدد طرح و دانشگاه ، حکایتِ گریز از انحصار است.