به گزارش اکونا پرس،

مهندس سید رضا مهاجرانی با اشاره به اینکه حدود ۳۷کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده به کابل خودنگهدار در حوزه شهرستان فراهان تبدیل شده است، افزود؛ این اقدام در راستای افزایش قابلیت اطمینان در مقابل حوادث، رفع ضعف ولتاژ مشترکان، جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و جلوگیری از سرقت انرژی و کاهش تلفات انجام شده است.

وی  تصریح کرد: ۱۳۲۳کیلومتر شبکه هوایی و زمینی عهده دار تامین برق ۲۳هزار و ۸۲۰ مشترک در شهرستان فراهان است.

مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان ، واگذاری ۵۸۴فقره انشعاب برق به مشترکین جدید ،سرویس ۴۹۹دستگاه چراغ روشنایی معابر، اصلاح ۵۶مورد سیستم ارت، سرویس ۸۹ دستگاه پست هوایی برق را از جمله اقدامات انجام شده دانست.