به گزارش اکونا پرس،

  به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی دراین جلسه درخصوص تعاملات بیشتر دودستگاه جهت انجام پروژه های پیش رو ودریافت مجوزهای لازم بین شهرداری اراک وشرکت گازاستان مرکزی ،موردبحث وبررسی قرارگرفت.دراین جلسه همچنین ضمن بررسی های لازم جهت دستیابی به مجوزهای لازم جهت تعمیرات خطوط لوله شهری و ساخت وسازها پیش بینی شد وموانع ومشکلات مربوط به پروژه ها نیزموردبررسی قرارگرفت تامسایل ومشکلات پیش رو مرتفع گردد.