به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود: روابط عمومی نشان دهنده پویایی شرکت گازبوده وعملکرداین مجموعه را با نگاه حرفه ای می تواند بالنده تر درجهت تعالی ونیل به جایگاه شایسته واقعی خود نشان داده وظرفیتهای بیشتری راجهت بازتاب اعمال وجایگاه شرکت گازنشان دهد.

وی اضافه کرد: با وجود تحریمها،مشکلات روزمره اقتصادی و بیماری کووید19  و سایر چالشها، ترویج فرهنگ صرفه جویی ودرست مصرف کردن درسرلوحه کاروتلاش شرکت گازمی باشد واین برعهده روابط عمومی است که چگونه ،چطور ودرچه مواقعی بتواند پیامهای خودرا ابلاغ نموده ونگاه حرفه ای خودراجهت فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی وبه خصوص گازطبیعی،مورد توجه ودید قرارداده وبازخوردبیشتری را ازمخاطبین ومشترکین بگیرد.

سمیعی درآخرگفت : ارتباطات ما به طورموثر باسازمانها،نهادها ومشترکین گاز باشماره تلفن گویای 32412066سامانه ارتباط با مشتران وتلفن مستقیم32783020برقرار است وبااستفاده وراهنمایی ومشاوره ازنقطه نظرات،پیشنهادات وانتقادات سازنده،مشتریان خودراعضوی ازسازمان دانسته ودرکناررسالت خویش وپاسداشت ارزشها،درمسیربهبودمستمرگام برداشته وهرروزازروزدیگر پویاتر ومثمرالثمرتر باشیم.