به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی درلوح ارسالی چنین آمده است : آنچه امروزبااراده مصمم ، اندیشه برتروتلاش هدفمند شما درعرصه ی خدمتگزاری محقق شد ، یقینا"پیام آورافتخاروسرافرازی میهن اسلامی وصنعت نفت خواهدبود.موفقیت شمارابه عنوان کارمند نمونه ی درون دستگاهی 1398صنعت نفت ارج می نهیم.این لوح سپاس درسالی که مزین به نام جهش تولیداست،به پاس کوشش های خستگی ناپذیرشماکه با اعتمادبه نفس واراده درتوسعه وارتقای صنعت نفت نقش داشته اید،تقدیم می شود.ازایزدمنان ،توفیق روزافزون رادرعرصه های مختلف زندگی آرزومی کند.