به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت: باتوجه به پشتیبانی واحد فناوری اطلاعات وارتباطات شرکت از سامانه CRM، استفاده از18نوع خدمت در سامانه  ارتباط با مشتریان از 22نوع خدمت پیش بینی شده درسال 1399، تعداد11861 مورد مراجعه کننده غیرحضوری ازدرگاههای ثبت درخواست درسامانه ، تعداد 35مورد شکایت ثبت شده ،7 موردشکایت سامانه بازرسی ، 2موردشکایت تامین کنندگان کالاوخدمات ،1مورد نامه های ستاد و6 مورد درخواست درسامانه سامد موردبررسی وتحقیق قرارگرفته وپاسخگویی انجام  شده است وهمچنین  تعداد335 مورد میزخدمت ،10 موردپیشنهاد و18 موردانتقاد بابررسی وپی گیری های لازم ، پاسخگویی شده است. سمیعی درپایان اضافه کرد باتوجه به اینکه شرکت گازاستان مرکزی ، شرکت پیشرودرامرگازرسانی و پویش سبزدرسطح کشورمطرح بوده است ، درامرخدمت رسانی ورضایتمندی درامرمسئولیت اجتماعی نیزدارای امتیازوصاحب عنوان می باشد واین امر اجری بزرگ رادر پی خواهد داشت.