به گزارش اکونا پرس،

رئیس برنامه‌ریزی کنترل و روش‌های نگهداری و تعمیرات این شرکت، افزود: عمر تیوب‌های کوره واحد کاهش گرانروی بیش از ۴۰ سال بود که وفق نظر پژوهشگاه صنعت نفت و طبق برنامه‌ریزی یک‌ساله این شرکت، امسال در دو نوبت‌کاری ۱۲ ساعته، تیوب‌ها تعویض شدند.

مهدی نجمی بابیان اینکه پیش‌بینی انجام این عملیات ۳۹ روز بود، گفت: خوشبختانه با همکاری مطلوب واحدهای مختلف شرکت، از پیش‌بینی‌ها پیشی گرفتیم و این مدت‌زمان را به ۳۶ روز کاهش دادیم.

رئیس بازرسی فنی دستگاه‌های پالایش نیز با اشاره به اینکه … تعداد دستور کار بازرسی برای انجام عملیات صادرشده است، اظهار داشت: در این دوره بازسازی قسمت تشعشع، تعویض کلیه تیوب‌های دیواره و سقف در ۴ پاس (مرحله) انجام شد. همچنین کلیه هدرها بازسازی شد. انجام EXPAND تیوب‌ها و تست هیدرولیکی از دیگر فعالیت‌ها در روند تعویض تیوب‌ها بود.

در این دوره از تعمیرات مهم، واحدهای نگهداری و تعمیرات، بازرسی فنی، عملیات،HSE، مهندسی عمومی، خدمات عمومی و اجتماعی و سایر ادارات همکاری داشتند. –محسن راعی