به گزارش اکونا پرس،

در این نامه آمده است: امید است با اتکا بر موازین شرعی و اخلاقی در چارچوب قانون گزینش کشور ،شرح وظایف ابلاغی و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه زیر نظر این هسته و هماهنگ با سلسله مراتب سازمانی امور محوله را به نحو مطلوب اجرا نمایید.