به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی به منظورارتقاء سطح دانش و تخصص پیمانکاران مخابراتی وعموم همکاران با دستور مهندس لطفی، مدیریت منطقه، نسبت به برنامه ریزی ونیاز سنجی دوره های آموزشی مورد نیاز اقدام و دوره های آموزشی متنوع وگسترده ای درمنطقه مرکزی در حال برگزاری است.

براساس این گزارش از دیگر اهداف این دوره ها، توجه به امر جانشین پروری وانتقال تجربیات واندوخته های همکاران صاحب تجربه در حوزه های مختلف فنی واداری است تا در آینده با بازنشستگی همکاران، سازمان با چالش و تعویق افتادن انجام کارها به دلیل نبود جانشین مناسب مواجه نگردد .

 گفتنی است این دوره های آموزشی در حوزه های فنی ،مدیریتی وعمومی به صورت حضوری ومجازی در حال اجرا است.