به گزارش اکونا پرس،

مهندس عبدالله بختیاری ،احداث 4000 متر کابل زمینی فشار متوسط برای 7 فیدر خروجی جدید از پست 63 کیلو ولت دودهک و بارگیری کامل از پست دودهک،تعمیر نزدیک به 13کیلومتر شبکه برق و بازدید و آچار کشی 160 دستگاه پست هوایی را از جمله فعالیت های صورت گرفته عنوان کرد.

وی تعمیر 11 دستگاه ترانسفورماتور در محل، تعویض 12 کابل فیدر نا ایمن و جابجایی 5 دستگاه ترانسفورماتور فول بار با کم بار ، تعویض 15 مورد تابلو فرسوده دیماندی وانجام افزایش قدرت شرکت های صنعتی به تعداد 6 شرکت  را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.

مدیرتوزیع برق شهرستان دلیجان ، عقد قرارداد همکاری با 274مشترک اداری، صنعتی و کشاورزی ،عقد قرارداد با20 مشترک خودتامین جهت مدیریا مصرف برق و واگذاری 96انشعاب برق به متقاضیان را از سایر فعالیت های صورت پذیرفته طی 6ماه سال جاری  ذکر کرد.