به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: در همین رابطه مدیر آژانس ملزم گردید با پیگیری و رعایت تشریفات قانونی نسبت به اعزام زوار با پروازهای جایگزین به عتبات عالیات اقدام و در غیر اینصورت وجوه پرداختی اعاده گردد. مضافاً به تخلف مذکور رسیدگی و در این رابطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.