به گزارش اکونا پرس،

مهندس محمد رضا خاکسار مدیر برق منطقه ۹ به مزایای این نوع شبکه ها اشاره و تصریح کرد: افزایش قابلیت اطمینان شبکه در مقابل شرایط جوی و اتفاقات ناشی از برخورد اشیا خارجی، کاهش انرژی توزیع نشده به مقدار قابل ملاحظه، کاهش هزینه های شاخه زنی در مناطق مشجر، آزادی عمل بیشتر در طراحی خطوط به دلیل کاهش فاصله حریم کابل خود نگهدار، مقاوم بودن نسبت به خوردگی و در نتیجه کاهش پارگی خطوط فشار ضعیف و کاهش میزان استفاده غیر مجاز از برق از جمله مزایای آن می باشد .

وی تصریح کرد: مهمترین هدف شرکت های توزیع تامین انرژی پایدار با هزینه پایین و کمترین میزان قطعی می باشد بنابراین وقفه درارائه انرژی موجب کاهش سطح اطمینان شبکه می گردد بنابراین استفاده از روش هایی جهت کاهش حوادث و کاهش انرژی توزیع نشده با پیاده سازی کابل های خود نگهدار میسر می شود.

اصفهان- محسن راعی