به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی سید امیرقائم مقامی رئیس برنامه ریزی این شرکت ومتولی این ارزیابی گفت:باتلاش مستمرکارکنان بخشهای مختلف شرکت ازجمله واحدهای منابع انسانی ،فناوری اطلاعات،امورمالی،HSE،حراست،برنامه ریزی،امورپژوهش،امور حقوقی،روابط عمومی،اندازه گیری،امورپیمانها وGIS،نتیجه عملکرد این شرکت دربرنامه ارزیابی عملکرد سال1399مطلوب گزارش شده است.

وی درپایان گفت:برنامه ارزیابی عملکردسالیانه توسط کارشناسان شرکت ملی گازایران صورت پذیرفته واین ارزیابی براساس مدل اختصاصی شرکت ملی گازایران وبمنظورانطباق فعالیتها با قوانین ومقررات وافزایش کیفیت خدمات بصورت سالیانه انجام می شود.