به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی،محمدرضاسمیعی با اشاره به گسترش مسئولیت اجتماعی این شرکت درزمینه حفاظت ازمحیط زیست گفت:به منظوررعایت الزامات مدیریت پسماندها،باهماهنگی ونظارت مستقیم وبه همت واحد HSE،کلیه نواحی تحت پوشش این شرکت درآذرماه سال جاری از وجود المنت فیلترهای مستعمل و بشکه های خالی مواد بودارکننده گازطبیعی و ضدیخ پاکسازی شدند.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی درادامه گفت:درابتدای امر فرآیند تخلیه کامل بشکه های ماده بودارکننده گازطبیعی ازباقیمانده مواد و سپس پیش بوزدایی ازآنها،قبل ازبارگیری و انتقال به سایت بوزدایی پیمانکارموردتایید سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرفت.سپس کلیه پسماندها جهت انجام ادامه فرآیند بوزدایی ازبشکه های مواد بودارکننده گازطبیعی،شستشوی بشکه های ضدیخ وبازیافت المنت فیلترها،توسط پیمانکاربه سایت ایشان منتقل شدند.

وی درپایان گفت:با اجرای طرح تخلیه کامل بشکه های موادبودارکننده گازطبیعی،ازهدر رفت حجم قابل توجهی از این ماده ارزشمند وضرراقتصادی ناشی ازآن جلوگیری شده است وعلاوه برکاهش ریسک ناشی ازاحتمال نشت یا ریزش مواد بودارکننده گازطبیعی درحین حمل ونقل وپیشگیری ازمشکلات متعاقب آن،ازمصرف حجم قابل توجهی ازموادشیمیایی بمنظور بوزدایی وخنثی سازی مطابق دستورالعمل وتولید حجم بالای لجن درحوضچه های تبخیرنیزجلوگیری شده است که ازجنبه زیست محیطی قابل توجه بوده ودر راستای گسترش مسئولیت های اجتماعی این شرکت می باشد.