به گزارش اکونا پرس،

سرپرست این شرکت، افزود: ایستگاه های تقلیل فشار گاز بخش مهمی از سیستم گازرسانی می باشند و افزایش روند استفاده از گاز طبیعی در تمامی بخش های صنعتی، کشاورزی و خانگی و جایگزینی آن به جای سایر فرآورده های نفتی یکی از اهداف اصلی این شرکت است و هم اکنون تعداد ۷۸ ایستگاه تقلیل فشار برون شهری (CGS) و ۴۳۶ ایستگاه تقلیل فشار درون شهری (TBS)، ۶۴ ایستگاه (TBS- CGS)، ۸۷۳ ایستگاه صنعتی (MRS)،۱۲۷۶ایستگاه اندازه گیری (MS) و ۱۶۳جایگاه CNG جهت سوخت رسانی به خودروها نصب و در حال ارائه خدمات و تامین گاز مورد نیاز هم استانی های عزیز می باشد.

ابوالقاسم عسکری، تصریح کرد: ایستگاه های برون شهری (CGS) و (TBS- CGS) در خارج از حریم شهرها فشار گاز را از ۱۰۰۰ به ۲۵۰ و۶۰پوند کاهش می دهند و همچنین ایستگاه های درون شهری (TBS) با ظرفیت های مورد نیاز علاوه بر تقلیل فشار گاز، همانند سایر ایستگاه ها ناخالصی های موجود و مقدار جریان ورودی و خروجی گاز را کنترل می کنند.

مهندس عسکری، با اشاره به فعالیت شبانه روزی بیش از ۲هزار و ۷۲۷ ایستگاه گازرسانی در سطح استان اصفهان، گفت: به طور میانگین سالانه حدود ۲۲میلیارد متر مکعب و روزانه بیش از ۶۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان بطور ایمن و مستمر توزیع و مصرف می شود.

 

اصفهان_محسن راعی