به گزارش اکونا پرس،

سمیعی از برگزاری دوره آموزش پیگیری پایلوت و نگارش مدیریت دانش در این شرکت با حضور پرسنل مرتبط بهره برداری و ستادی درساختمان آموزش خبرداد.

درادامه وی اضافه کرد: طرح استقرار مدیریت  دانش و برگزاری آموزشهای مفاهیم تکمیلی و نحوه شناسایی و نگارش دانش و پیگیری پایلوت دانش های ثبت شده برای یادگیری نواحی شرکت گاز درسطح استان از ابتدای سال 1401تاکنون برای 250نفر ساعت برگزار شده و اعضای تیم دانش به توضیحات مربوط به شناسایی و نگارش دانش و  ورود دانش در سامانه یکپارچه شرکت ملی گاز ایران راهنمایی شدند.