به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی حمید رمضانی گفت: هر یک ازپرسنل شرکت گازاستان مرکزی آینه تمام نمای این مجموعه بوده وارائه خدمت به مشترکین درهر بخش از اهداف مهم وضروری این شرکت می باشد.

در ادامه وی عملکرد اداره گاز شهرستان خمین را به شرح ذیل توضیح نمود :به همت کارکنان خدوم و تلاشگر اداره گاز این شهرستان  درسال1400 میزان اشتراک پذیری در بخش خانگی 852 مورد ،دربخش عمومی 116 مورد ، دربخش صنعتی53 مورد بوده است و تعداد 288 مورد انشعاب نصب گردیده و به مقدار 15 هزار و480متر شبکه گذاری درسطح  این شهرستان توسعه گازرسانی داشته است.

رمضانی ادامه داد : تعداد 908 مورد کنتور ارتقاء یافته نصب شده و تعداد 50  مورد جابجایی و جمع آوری انشعاب انجام شده و تعداد 124 مورد نیز سرقت گاز درسطح شهرستان خمین شناسایی شده است.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان مرکزی درآخر افزود : پیامهای امدادی با دقت بسیار وسرعت عمل معقول انجام می پذیرد ودرسال1400 تعداد پیامهای عادی به تعداد یکهزارو81 مورد ،پیامهای امدادی فوری دوهزار و456 مورد وپیامهای امدادی خیلی فوری 64 مورد بوده که دراسرع وقت پیگیری و پاسخگویی شده است.