به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمد صادق یعقوبی رئیس واحدHSE  این شرکت اهم فعالیت های این واحد را به شرح ذیل توضیح نمود : عملکرد وحوزه عملیاتی این واحد بنا به نیاز روز دراین حوزه بسیارگسترده شده است به همین منظور درسال1400نظارت وبازرسی بر تعداد1020مورد عملیات  TIE-IN وکارگرم درسطح استان ، نظارت برتعداد651مورد عملیات تزریق گاز درسطح استان ،هماهنگی با واحد آموزش وپیگیری جهت برگزاری دوره های آموزش ایمنی داربست بندی و بالابرها جهت پرسنل انبارکالا ، اجرای طرحها ، مخابرات ،  IT، اجتماعی رفاهی ، HSE  و تعدادی ازمسئولین وهمچنین کاردرارتفاع جهت پرسنل پیمانکاران ، خرید وآموزش 23دستگاه گازسنج چهارسنسوره ، مکاتبه با اداره کارجهت آخرین  ویرایش قوانین ومقررات بهداشتی وایمنی ، فرهنگ سازی ایمنی مشترکین براساس تعالی سازمانی و پایش همه موارد مربوط به آن ، پیگیری مبحث 22ملی ساختمان با نظام مهندسی و اداره کل راه وشهرسازی ومعاون عمرانی استانداری ، بوسنجی فصلی ونظارت یرعملکرد بوسنجی نواحی ، بازدید ازحوادث ناشی ازگازمشترکین ومعرفی متضررین به بیمه ومراجع قضایی جهت جبران خسارات وارده ، نیازسنجی آموزشی دوره های آموزشی مربوط به HSE ، برگزاری دو  دوره آموزش برای پیمانکاران شاغل دراین حوزه ، برگزاری آموزش بازآموزی حوادث اتفاق افتاده درسطح شرکت ملی گاز جهت روسای واحدها و ناظرین واحد اجرای طرحها ، خرید و تحویل تجهیزات حفاظت فردی  وتوزیع البسه به  پرسنل و نظارت برخرید وکیفیت آنها، نظارت وبازرسی ارائهHSE PLAN پیمانکارن ، تهیه MSDS  مواد شیمیایی وتوزیع آنها درتمام نواحی ، بازدید از   پروژه های درحال اجرایی استان، انجام پیگیریهای مکرربه منظورارائه HSE PLAN ازسوی پیمانکاران وبررسی های لازم درارتباط با آنها واعلام اشکالات به پیمانکاران ، بازدید از ساختمان های اداری ، ایستگاههای تقلیل  فشاروخودروهای شرکت ومنتسب به شرکت درسطح استان ، بازدید وبرطرف کردن اشکالات مربوط به الزامات سیستم های مدیریتی  HSE ، افزایش نفرات کمیته راهبردی ایمنی (طبق هماهنگی بامدیرعامل محترم) ، معرفی مسئولین محوطه و اجرای کارومسئولین تست گازجهت امضاء پرمیت های مربوط به آن عملیات ، ارائه دستورالعمل وآیین نامه مجازی کاردرارتفاع به واحدهای مربوطه ، برنامه ریزی به منظوربازنگری مخاطرات ایمنی وبهداشت شغلی درسال جاری ، باحضورنفرات شاغل درواحدها ، نماینده   HSE ومشاورسازمان ازموارد مهم عملکرداین واحد درسال1400 بوده است.