به گزارش اکونا پرس،

محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت با اعلام این خبر افزود: صورتجلسه ای با حضور نمایندگان ایمیدرو و فولاد مبارکه (سهامداران) در حال تنظیم است تا با تسریع در روند تأمین مالی احداث واحد فولادسازی سفیددشت، شرایط برای افتتاح طرح در نیمه دوم امسال فراهم شود.

وی افــزود: بــا تحقــق ایــن مهــم، اجــرای طــر ح توســط پیمانــکاران واحــد فولادســازی ســرعت می یابــد. ضمــن اینکــه ا کنــون میــزان پیشــرفت فیزیکــی واحــد فولادســازی ۹۱ درصــد اســت.
پیش بینی تولید ۸۵ هزار تن آهن اسفنجی در خردادماه مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت در خصوص وضعیت تولید آهن اسفنجی در واحد احیای مستقیم فولاد سفیددشت اظهار داشت: به رغم محدودیت های برق رسانی در این منطقه، تولید محصول مطابق با برنامه در حال انجام است.پیش بینی می شود میزان تولید آهن اسفنجی در پایان خردادماه جاری به ۸۵ هزار تن برسد.

اصفهان_محسن راعی