به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی سمیعی ادامه داد: تعدد جایگاه های تامین گاز  CNG در سطح استان موجب سهولت در دسترسی به سوخت ارزان و به صرفه مشتریان گرامی شده است.

 مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی در آخر تاکیدکرد: مزایای اقتصادی و صیانت از محیط زیست، استفاده ازگازطبیعی نسبت به سایر سوخت های فسیلی را افزایش داده وهمچنین توسعه تکنولوژی مایع سازی گاز برای آحاد مردم اثبات شده می باشد واین امر برگرایش مصرف کنندگان به این سوخت را درصنعت حمل ونقل افزایش داده است. 

 

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی