به گزارش اکونا پرس،

در این حکم آمده است،امید است با تکیه بر موازین شرعی و اخلاقی و در چارچوب قانون گزینش ،شرح وظایف ابلاغی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه زیر نظر این هسته و هماهنگ با سلسله مراتب سازمانی،امور محوله را به نحومطلوب اجرا فرمایید.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی