به گزارش اکونا پرس،

این جدول در خصوص کارگرانی است که در کارگاه‌های با طرح طبقه بندی مشاغل مشغول به کار هستند و  نرخ پایه سنوات آنها از ۱ سال تا ۳۰ سال سابقه آمده است.

به موجب این بخشنامه ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دایم یا موقت مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می شود.همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد.
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) کمتر شود.
به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از اخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه ۷۰۰۰۰ ریال به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.
طبق این بخشنامه، جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱۴,۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.
مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ۹,۰۰۰.۰۰۰ ریال باقی ماند که از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت می شود.
مبلغ حق تأهل ماهانه ۵,۰۰۰.۰۰۰ ریال برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین شد که از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان باید پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران را ۳۵ درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش داد./ایسنا

62969565