به گزارش اکونا پرس،

اولین جلسه انجمن ملی تولید کنندگان  شیشه های ایمنی، با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه، در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ برگزار گردید.

بر اساس رای گیری انجام شده، رئیس و اعضای هیئت مدیره مشخص شدند که اسامی آنان به شرح زیر است:

۱_ جناب آقای محمد حسن آجرلو به سمت ریاست هیئت رئیسه  انجمن انتخاب گردیده، و قبول سمت کردند.

۲_ جناب آقای رضا پیمان سلیمی به سمت نایب رئیس هیت رئیسه انجمن انتخاب گردیده، و قبول سمت کردند.

۳_ جناب آقای اصغر بخشیان به سمت خزانه دار انتخاب گردیده، و قبول سمت کردند.

۴_ جناب آقای  علیرضا رضائی بعنوان عضو هیت رئیسه انتخاب گردیده، و قبول سمت کردند.

۵_جناب آقای جمال مداح زاده بعنوان عضو هیت رئیسه  انتخاب گردید، و قبول سمت کردند.