به گزارش اکونا پرس،

همچنین  در مجموعه اقامتی رفاهی زنده یاد شهریار جهرمی همصدا با مردم ایران زمین بانگ الله اکبر سردادند و با نورافشانی و مراسم جشنی با حضور کارکنان و خانواده های ایشان به شادی پرداختند.