به گزارش اکونا پرس،

 

دکتر خلیل قاسم زاده مدیر منابع انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و جمعی از رؤسای مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به منظور پیگیری مسائل شغلی و معیشتی کارکنان زاگرس جنوبی، از منطقه عملیاتی آغارو دالان بازدید و با مسئولان و کارکنان این منطقه، دیدار و گفتگو کردند.

شرکت بهره‌‎برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از سه شرکت تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان فعالیت می کند.

 

بازدید مدیرمنابع انسانی نفت مناطق مرکزی و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی ملی نفت از منطقه عملیاتی آغارو دالان

بازدید مدیرمنابع انسانی نفت مناطق مرکزی و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی ملی نفت از منطقه عملیاتی آغارو دالان

بازدید مدیرمنابع انسانی نفت مناطق مرکزی و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی ملی نفت از منطقه عملیاتی آغارو دالان

بازدید مدیرمنابع انسانی نفت مناطق مرکزی و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی ملی نفت از منطقه عملیاتی آغارو دالان

بازدید مدیرمنابع انسانی نفت مناطق مرکزی و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی ملی نفت از منطقه عملیاتی آغارو دالان

بازدید مدیرمنابع انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی آغارو دالان

بازدید مدیرمنابع انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی آغارو دالان

بازدید مدیرمنابع انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی آغارو دالان

بازدید مدیرمنابع انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی آغارو دالان

بازدید مدیرمنابع انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و جمعی از روسای مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی آغارو دالان