به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی, هدف این پروژه که مورد تاکید هلدینگ خلیج فارس نیز بوده است, رشد و ارتقای شرکت از طریق شناسایی فرایندهای سازمانی و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی بوده است. 

تربیت 23 ارزیاب داخلی در بازه زمانی شش ماهه, برگزاری چندین دوره  آموزشی برای مدیران و کارشناسان شرکت, اجرای پروژه های بهبود بعد از عارضه یابی و همچنین برنامه ریزی دقیق و مطلوب از سوی مرکز مطالعات راهبردی شرکت مبین انرژی خلیج فارس, گامهایی بوده که پیش از ارزیابی به انجام رسیده است. 

در طی سه روز هفتم الی نهم مهرماه, ارزیابان با مصاحبه با بیش از 182 نفر از مدیران میانی و پرسنل شرکت به بررسی فرایندهای سازمانی در سیزده بعد مدل در قالب کارگروه های اجرایی پرداختند. 

شایان ذکر است که این شرکت در سالهای گذشته موفق به دریافت تندیس بلورین جشنواره تعالی سازمانی مطابق استاندارد EFQM گردیده بود.