به گزارش اکونا پرس،

 اعضای هیئت امنای این صندوق عبارتند از وزیر نفت به عنوان رئیس هئیت امنا، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت، مدیران عامل سه شرکت اصلی و دو بازنشسته که به انتخاب وزیر نفت عضو هیئت امنا می‌شوند که سالی دو جلسه بطور عادی برگزار می‌کنند.بررسی عملکرد هیئت رئیسه صندوق از مهم‌ترین وظایف هیئت امناست.

اما درباره ترکیب هیئت رئیسه صندوق در ماده 11 آمده است: هیئت رئیسه مرکب از یک نفر رئیس هیئت مدیره و شش نفر عضو اصلی دیگر است. دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می‌شوند تا زمانی که اعضای اصلی نتوانند در جلسات حضور یابند، در جلسات حاضر باشند.  تمامی اعضای هیئت رئیسه توسط هیئت امنا از میان کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت انتخاب می‌شوند که در صورت لزوم می‌توانند از بیرون نفت نیز انتخاب شوند که با حکم وزیر نفت عضو هئیت رئیسه می‌شوند. رئیس هیئت هم توسط از میان اعضای اصلی ئوسط هیئت امنا برگزیده شده و حکم وی را وزیر نفت صادر می‌کند.

درباره مدرک تحصیلی همه اعضای هئیت رئیسه نیز باید گفت این افراد باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مالی، حسابداری، اقتصاد، حقوق، بیمه، علوم بانکی، مدیریت، گروه پزشکی و یا فنی و مهندسی بوده و حداقل دو سوم اعضا باید دارای 15 سال سابقه کار در صنعت نفت را داشته باشند.

اعتبار حکم اعضای هیئت رئیسه 3 سال است و هر تصمیمی که هیئت رئیسه می‌گیرد باید حتما به تائید وزیر نفت برسد. در اساسنامه به صراحت ذکر شده است مصوبات هیئت رئیسه بنا به «تشخیص» وزیر نفت می‌تواند اجرایی شود.