به گزارش اکونا پرس،

در این فرآیند سطح انطباق فرآیند و فعالیت های سازمان با الزامات استاندارد مورد سنجش قرارخواهد گرفت.