به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس، در این فرایند که با حضور تیم سه نفره ارزیابان داخلی شرکت انجام می گردد، سیزده حوزه فرایندی(بعد فرایندی) مورد ارزیابی قرار می گیرند.مدیران و روسای شرکت کننده در ارزیابی به عنوان مالک/مالکان فرایندها پاسخگوی تیم ارزیابی داخلی خواهند بود. شرکت خدمات فناوری تکچی شرق و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر روند اجرایی فرایند ارزیابی نظارت می نمایند.