به گزارش اکونا پرس،

 از ابتدای فروردین امسال تا پایان دی ماه، 10.1 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی ناخالص از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

از این میزان انرژی، 4.6 میلیاردکیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 5.4 میلیاردکیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.