به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،مهندس سید محمد حسن سلیمانی رئیس منطقه سراجه قم از مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در رابطه با اهمیت اجرای این پست اختصاصی برق اظهار داشت: در سالهای گذشته برق مورد نیاز منطقه عملیاتی سراجه قم از طریق خطوط شبکه توزیع روستایی به طول 35 کیلومتر از شهر قنوات استان  قم تغذیه       می شده که به علت ناپایداری، قطع مکرر و افت ولتاژ ناشی از مصارف متعدد که در طول شبکه توزیع گسترده بوده، به شدت قابلیت بهره برداری و اطمینان شبکه را کاهش داده و از سوی دیگر باعث ایجاد وقفه های عملیاتی منجر به کاهش تولید می شده است. 

 مهندس سلیمانی افزود: پروژه برق رسانی با هدف نگهداشت توان تولید گاز منطقه عملیاتی سراجه قم با تمهیدات فنی صورت گرفته و صرف حداقل هزینه  در مدت کمتر از دوماه اجرا و از طریق پست اختصاصی ۶۳.۲۰ کیلوولت شهید فهمیده ذخیره سازی گاز طبیعی مورد بهره برداری قرار گرفت. 

بر اساس این گزارش ، مهندس سلیمانی درباره میزان تزریق گاز به مخزن سراجه از ابتدای سال جاری تصریح کرد : از تاریخ 12 فروردین ماه  تا کنون در مجموع 340 میلیون متر مکعب گاز تزریق شده است  و این روند تا تحقق برنامه به میزان تزریق 900 میلیون متر مکعب در هشت ماه گرم سال و باز تولید 892 میلیون متر مکعب در چهار ماه سرد سال ادامه خواهد یافت .