به گزارش اکونا پرس،

فهیمه امیری  با تکذیب انتقال کرونا از طریق آب شرب اظهار داشت: وقتی تصفیه آب در استان وجود دارد، نگرانی بابت انتقال بیماری از طریق آب شرب وجود ندارد. این ویروس با مقدار کمی کلر نیز از بین می‌رود، اما با توصیه وزارت بهداشت، درصد کلر آب از 0.5 به 0.8 درصد افزایش یافته است که به طور کامل کرونا را از بین می‌برد.

وی با اشاره به کیفیت آب در کلانشهر اصفهان بیان کرد:  این استان دارای قوی‌ترین پردازش کیفیت آب در کشور است و در هیچ نقطه از کشور نیروی کنترل کیفی آب به اندازه نیروهای استان اصفهان از کیفیت بالا برخوردار نیستند.