به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، در سال گذشته پتروشیمی زاگرس مطالعات چرخه حیات محصول را برای محصول تولیدی خود انجام داده و در سال جاری با رویکرد ارزیابی چرخه حیات به تدوین برنامه مدیریت محیط زیستی خود می پردازد.

بنابراین گزارش، از جمله اقدامات انجام شده تاکنون در راستای اجرای این پروژه می‌توان به: جمع آوری اطلاعات جدید در خصوص بازبینی سیاهه انتشار به هوا، محاسبه انتشارات هوابرد ناشی از بارگیری محصول، محاسبه انتشارات هوابرد ناشی از نشتی‌ها به سیستم برج خنک کننده، محاسبه انتشارات هوابرد ناشی از مخازن ذخیره، بررسی و تایید سیاهه چرخه حیات کل محصول متانول، اجرای ارزیابی چرخه حیات محصول متانول پتروشیمی زاگرس در نرم افزار Simapro به روش ReCipe و تحلیل ارزیابی چرخه حیات محصول متانول اشاره کرد.