به گزارش اکونا پرس،

 این مانور با عنایت به شیوه نامه جدید مدیریت شرایط اضطراری و با هدف ارزیابی سطح آمادگی جهت تخلیه اضطراری سایت شرکت پتروشیمی پارس و هماهنگی منطقه در شرکت پتروشیمی پارس و به شکل خاص بر روی تانک ۹۰۱۰ پروپان   برگزار شد .