به گزارش اکونا پرس،

در این برنامه بازدیدی اعضاء هیات مدیره از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه ها قرار گرفتند.
شهرک پردیس جم محل اسکان خانواده های کارکنان صنعت پتروشیمی مستقر در منطقه پارس می باشد که مدیریت آن به عهده شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد می باشد.