به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، این پروژه برای سومین سال پیاپی، با همکاری واحدهای محیط زیست، بهره‌برداری، ایمنی و با استفاده از خدمات شرکت مشاور انجام می‌شود.

بنا بر این گزارش، اﻧﺘﺸﺎر آﻟﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن‌ها ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر آﻟﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد.

از جمله مزایای این پروژه می‌توان به: ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻠﺎف ﻣﺤﺼﻮل، اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﺎﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺠﻮار، کاهش عوارض و جرایم آلایندگی نام برد.