به گزارش اکونا پرس،
مجمع پترول امروز با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شد. این مجمع به ازای هر سهم 20 ریال سود تقسیم کرد.