به گزارش اکونا پرس،

اگر بخواهیم سود شرکت را افزایش دهیم، باید در بحث خوراک مشکلات را حل کنیم و با تغییر استراتژی خرید مبانی و مفروضات در سطح کشور و منطقه، این موضوع را از نقطه ضعف و از فرصت به مزیت نسبی تبدیل کردیم.

سال گذشته حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار تن خوراک تامین کردیم و هیچ مشکلی بابت تامین نداریم و دسترسی پایداری به منابع وجود دارد.

در بخش توزیع و فروش در بازار‌های منطقه در افغانستان، عراق و سایر مناطق دسترسی خوبی برای فروش داریم، به طوری که اواخر سال ۹۸ در زمان شروع شیوع ویروس کرونا، هوی‌اند تنی ۱۰۰ دلار بود؛ در صورتی که ما این محصول را به مدت ۷ ماه به کشور افغانستان با نرخ ۳۰۰ دلار فروختیم.