به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، شرکت ازکی به استناد ماده 26 آیین نامه شماره 92 مصوب شورایعالی بیمه" که بر ضرورت پرهیز کارگزار بیمه از رقابت مکارانه و ناسالم و انجام تبلیغات علیه موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و سایر کارگزاران، تاکید دارد" مستوجب دریافت تذکر و توقف پخش محتوای غیرواقعی خود در تبلیغات صدا و سیما شناخته شد.

گفتنی است بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و مقررات مورد عمل( از جمله؛ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، شماره 71 مصوب شورای عالی بیمه) انجام هرگونه تبلیغات در رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی بدون اخذ موافقت از روابط عمومی وامور بین الملل بیمه مرکزی فاقد وجاهت قانونی است و بر همین اساس تبلیغات اخیر این شرکت در رسانه ملی باید متوقف شود.
در اطلاعیه نهاد ناظر صنعت بیمه آمده است که در صورت عدم اقدام موثر برابر ضوابط موجود اقدام قانونی صورت خواهد پذیرفت.