به گزارش اکونا پرس،

به نقل از بخش تحلیلی نبض بورس، بانک پاسارگاد با نماد "وپاسار" در گزارش ماهانه منتهی به 31‌فروردین‌ماه‌1403 در کدال، ارقامی مربوط به میزان درآمد تسهیلات اعطایی، درآمد سپرده‌گذاری و درآمد کارمزد را ارائه می‌کند. 
بر اساس این گزارش، درآمد محقق شده بانک پاسارگاد از تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه رشد 237‌درصدی نسبت به اسفندماه1402 دارد به ‌طوری که این درآمد در اسفند‌ماه 2731 میلیارد تومان بوده درحالی‌که در فروردین‌ماه به 9223 میلیارد تومان رسیده است. 
درآمد سپرده‌گذاری بانک پاسارگاد در فروردین‌ماه معادل 217 میلیارد تومان بوده و درآمد کارمزد نیز به 309  میلیارد تومان رسیده است. 
درآمد تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد در فروردین‌ماه، از فروش خدماتی مانند فروش اقساطی، جعاله، مرابحه، مضاربه، مشارکت مدنی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، تسهیلات ارزی و غیره بوده که تسهیلات مرابحه، فروش اقساطی و تسهیلات ارزی با درآمدی به ترتیب 5944 ، 1447 و 959 میلیارد تومان برای بانک به دست آمده است.