به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران، از روز 16 مرداد لغایت 23 مردادماه تعداد محدودی اوراق گواهی سپرده در تمامی شعب این بانک عرضه می گردد.

این اوراق یکساله،با نام،قابل انتقال به غیرو معاف از مالیات،با سود 18 درصد سالیانه منتشر می گردد که در مقاطع یک ماهه سود آن قابل پرداخت می باشد.

بازخرید اوراق قبل از سررسید با نرخ 10 درصد سالیانه از تاریخ انتشار در شعب بانک صورت خواهد گرفت.