روز گرامیداشت کسانی که سختی حرفه ی خود را با  عشق عجین می کنند و صداقت و راستی را منتشر می کنند .
روز گرامیداشت جویندگان ، پویندگان و گویندگان حقیقت  در دنیایی که  امانت داری واقعیت ها ایمانی راسخ می خواهد و قلمی صادق و روحی سترگ و وارسته .
روز گرامیداشت قلم هایی گمنام  که در خدمت به اذهان می نویسند و تمام قد از آن چه بر کاغذ نقش می بندد دفاع می کنند .
روز گرامیداشت پیکر پاک  شهیدان صارمی هاست که فرهنگ شهادت را با قلم خود سروده اند و بر پرچم مقدس ایران عزیزمان ثبت کردند .
یاد شهید صارمی و سایر شهدای خبرنگار را در طول تاریخ  پر فراز و نشیب  وطن اسلامیمان گرامی می داریم  و زحمات ارزشمندشان را ارج می نهیم .
 
17 مرداد  یک هزار و سیصد و نود و هشت
مدیر عامل بانک قوامین
غلامحسن تقی نتاج